Villkor & Avtal

Detta är ett hyresavtal avseende bokning av privatboende (specificerat i bokningsbekräftelsen, nedan ”Hyresobjektet”) mellan Hyresgäst (nedan kallad ”Hyresgästen”) och Hyresvärd (nedan kallad ”Hyresvärden”), förmedlat genom företaget Great Living i Jönköping AB (nedan kallad ”Great Living”).

Betalning

Great Living äger rätt att i samband med reservationsbekräftelsen ta ut en bokningsavgift från Hyresgästen motsvarande 10 % av det totala beloppet. Bokningsavgiften är inkluderad i det totala beloppet, men är inte återbetalningsbar i händelse av avbokning.

Betalning ska ske i förskott och kan göras med kreditkort (Visa eller Mastercard) eller banköverföring (BG).

Bokningar som sker tidigare än 90 dagar före ankomst, kan delbetalas, där 10% av beloppet betalas inom 10 dgr (reservationsavgiften) och slutbetalning sker 45 dgr innan ankomst. Övriga betalningar kan ske med 1-10 dgr beroende på tid till ankomstdag.

Om Hyresgästen inte betalar bokningsavgiften och hyra i enlighet med vad som anges i reservationsbekräftelse och faktura anses avbokning gjord och avbokningsreglerna skall då tillämpas (se Avbokningsregler nedan).

Hyresgästen

Hyresgästen är under hyrestiden ansvarig för Hyresobjektet. Hyresgästen är skyldig att vårda Hyresobjektet väl och därtill skyldig att följa de särskilda ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som må anges av Hyresvärden eller Great Living innan ankomst. Hyresgästen förbinder sig även att följa de regler och förordningar som hyresvärden har att lyda i förhållande till ägaren av fastigheten.

Uppstår skador på Hyresobjektet under hyrestiden som Hyresgästen eller medlem av Hyresgästens sällskap orsakar är Hyresgästen skyldig att ersätta dessa. Om skada skulle uppstå, åligger det hyresgästen att utan dröjsmål underrätta hyresvärden om den uppkomna skadan.

Hyresgästen får inte använda Hyresobjektet för annat ändamål än det överenskomna (bostadsändamål) och ej heller av annan än Hyresgästen och de i Hyresgästens sällskap som ingår i det antal övernattande som angivits i bokningen. Vid överträdelse har Great Living rätt att ta ut en ersättning motsvarande det genomsnittliga gästpriset/natt.

Det maximala antalet övernattande gäster får inte överstiga det antal som anges i bokningsbekräftelsen. Vid överträdelse har Great Living rätt att ta ut en ersättning motsvarande det genomsnittliga gästpriset/natt.

Medtagande av husdjur under vistelsen i Hyresobjektet är endast tillåtet om skriftligt medgivande härom lämnats av Hyresvärden efter förfrågan från Hyresgästen.

Rökning är ej tillåtet i Hyresobjektet.

Mellan 22.00 – 07.00 gäller en låg ljudvolym i Hyresobjektet med hänsyn till grannar.

Även om slutstädning ingår i bokningen, så är Hyresgästen skyldig att lämna Hyresobjektet i ett väsentligt oförändrat skick. Detta omfattar bland annat hantering av soppor, borttagning av förbrukat material såsom glas, flaskor, kartonger eller andra saker som har använts eller förts in till Hyresobjektet under vistelsen.

I händelse av att Hyresobjektet inte återlämnas i ett väsentligt oförändrat skick, har Great Living rätt att ta ut en avgift för kostnaderna för slutstädning eller minst 1.500 kronor.

Det är Hyresgästens skyldighet att tillse att denne innehar nödvändiga försäkringar för sin medtagna egendom och för sin vistelse i detsamma.

Great Living äger rätt att ta ut en skälig depositionsavgift från Hyresgästen som säkerhet för skador som kan uppkomma på Hyresobjektet under hyrestiden. Förutsatt att Hyresobjektet återlämnats i väsentligen oförändrat skick skall depositionsavgiften återbetalas till Hyresgästen efter vistelsen när Hyresobjektet inspekterats och godkänts.

Om Hyresgästen inte vårdat Hyresobjektet väl och följt de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för Hyresobjektet äger Hyresvärden rätt att behålla del av eller hela depositionsavgiften.

Reklamation & klagomål

Eventuella anmärkningar på Hyresobjektet som Hyresgästen har skall utan oskäligt dröjsmål meddelas Great Living. Anmärkningar som inte meddelas inom de två första dagarna av hyrestiden kommer inte att beaktas.

Om skada eller annan brist skulle uppstå under hyrestiden skall meddelande härom lämnas till Great Living omedelbart.

Om Hyresgästen framför klagomål som inte är obefogade, skall Hyresvärden eller Great Living genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Hyresvärden

Hyresvärden förbinder sig att se till att Hyresobjektet och tillhörande utrustning, anläggningar och mark är i gott skick vid uthyrningens början.

Hyresvärden förbinder sig att tillhandahålla sängkläder och handdukar (stor och liten), för minst det antal personer som Hyresobjektet är avsett för alternativt det större eller mindre antal personer som angivits av Hyresgästen i dennes bokning.

Hyresvärden förbinder sig att innan Hyresgästens ankomst se till att Hyresobjektet är välstädat, trevligt inrett och i fullt användbart skick med alla nödvändiga köksredskap, möbler och inventarier samt garderober (eller annan typ av upphängningsanordning), för minst det antal personer Hyresobjektet är avsett för alternativt det större eller mindre antal personer som angivits av Hyresgästen i dennes bokning.

Under hyrestiden ska Hyresobjektet uteslutande stå till Hyresgästens förfogande, om inga andra överenskommelser gjorts mellan parterna. Hyresvärden har dock rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten. Hyresgästen har ej rätt till nedsättning av hyra för tid, då hyresvärden låter utföra arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Det är hyresvärdens skyldighet att underrätta hyresgästen om kända förbättringsarbeten/större reparationer inför och under uthyrningsperioden.

Det åligger Hyresvärden att tillse att denne äger rätt att hyra ut sin bostad och att ansöka om tillstånd för uthyrning från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Hyresvärden sköter själv och bekostar alla löpande utgifter som hör till fastigheten, såsom uppvärmning, elström/gas, VA-avgifter, sophämtning, sotning, telefon, snöskottning, trädgårdsskötsel och liknande, om inget annat anges i bokningsbekräftelsen

Det är Hyresvärdens skyldighet att se till att denne innehar egen hemförsäkring (villa, lägenhet, fritidshus) för Hyresobjektet och för sin uthyrning av detsamma.

Samtliga Hyresvärdar/Hyresobjekt har genom Moderna Försäkringar en Trygghetsförsäkring. Försäkringen är subsidiär, dvs. gäller i andra hand efter Hyresvärdens hemförsäkring alternativt efter Hyresgästens ansvarsförsäkring. Självrisken för försäkringen är 500 kr. Premie för försäkringen är 2 % och dras automatiskt från Hyresvärdens ersättning.

Om det i uthyrningen ingår inventarier åligger det hyresgästen att kvittera inventarierna genom att signera inventarielistan som hyresvärden skall upprätta. Efter hyrestidens utgång åligger det hyresvärden att genom signering av hyresgästens exemplar av inventarielistan eller på annat att kvittera inventariernas återställande. För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.

Vid misskötsel från Hyresvärdens sida av villkoren i detta avtal, är Hyresvärden fullt ersättningsskyldig för utgifter och merkostnader som påföres Hyresgästen eller Great Living.

Uthyrningsbolaget – Great Living

Great Living uppträder i förhållande till Hyresvärd och Hyresgäst som uthyrningsförmedlare av Hyresobjektet och är därför ansvarig för att hanteringen av förmedlingen görs korrekt.

Great Living har till uppgift att etablera en kontakt mellan Hyresgästen och Hyresvärden. Därefter ansvarar Great Living för handläggningen av hyresavtalet mellan Hyresgästen och Hyresvärden.

Om bokat Hyresobjekt inte kan nyttjas på grund av omständighet som Hyresvärden inte råder över, har Great Living rätt att anvisa Hyresgästen till ett annat likvärdigt Hyresobjekt.

Det åligger Great Living att motta och vidareförmedla betalning av avtalad hyresersättning från Hyresgästen till Hyresvärden.

Great Living äger rätt att ta ut en skälig depositionsavgift från Hyresgästen som säkerhet för skador som kan uppkomma på Hyresobjektet under hyrestiden. Förutsatt att Hyresobjektet återlämnats i väsentligen oförändrat skick skall depositionsavgiften återbetalas till Hyresgästen efter vistelsen när Hyresobjektet inspekterats och godkänts. Om Hyresgästen inte vårdat Hyresobjektet väl och följt de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för Hyresobjektet äger Hyresvärden rätt att behålla del av eller hela depositionsavgiften.

Great Living kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer på Hyresobjektet eller för eventuella anspråk som kan komma att riktas mot Hyresvärden eller Hyresgästen med anledning av uthyrningen.

Avbokningsregler

Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen ska då, utan påminnelse, flytta från hyresobjektet. Utcheckning ska ske senast kl.12.00 avresedagen, om inget annat avtalas med hyresvärden. Återlämning av nycklar sker enligt överenskommelse med hyresvärden.

Uthyrningen är inte förenad med rätt till förlängning, om inget annat har överenskommits skriftligen till Great Living.

Hyresgästen har rätt att avboka Hyresobjektet enligt följande avbokningsregler (om inget annat har angetts i samband med bokningen):

  1. Avbokning från Hyresgästens sida skall ske skriftligen till GreatLiving. Avbokning anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbokningen har kommit Great Living tillhanda.
  2. Om avbokning sker tidigare än 45 dagar före ankomst återbetalas hela hyreskostnaden till Hyresgästen, förutom bokningsavgiften motsvarande 10% av beloppet (exklusive depositionen).
  3. Om avbokning sker senare än 45 dagar före ankomst återbetalas 50% av hyreskostnaden till Hyresgästen.
  4. Om avbokning sker senare än 14 dagar före ankomst återbetalas 20% av hyreskostnaden till Hyresgästen.
  5. Hyresgästens rätt att avboka förutsätter att avbokningen är Great Living tillhanda senast 24 timmar innan angiven tidpunkt för ankomst.
  6. Great Living förbehåller sig rätten att i punkterna 2‐4 ovan nämnda fall hyra ut Hyresobjektet till annan Hyresgäst.
  7. Efter avbokning från Hyresgästens sida skall Great Living skriftligen bekräfta avbokningen. Det eventuella belopp, som Hyresgästen har tillgodo enligt ovanstående skall återbetalas till Hyresgästen utan dröjsmål.

Tvist

Om tvist uppstår med anledning av tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall denna i första hand försöka lösas genom förhandling mellan parterna. Om lösning inte kan nås genom förhandling mellan parterna, skall tvisten i första hand prövas av Allmänna Reklamationsnämnden och därefter av allmän domstol.